Tedarekçi Üye Mali Sorumluluk Sözleşmesi - Tedarek

Tedarekçi Üye Mali Sorumluluk Sözleşmesi

TEDARİKÇİ ÜYE MALİ SORUMLULUK SÖZLEŞMESİ1.TARAFLAR  

1.1 . İşbu Üyelik Ücret Sözleşmesi merkezi (
Halkapınar Mah. 1202 Sk. Gıda Çarşısı İş Hanı Blok No: 31 İç Kapı No:101 Konak/İZMİR) adresinde bulunan TEDAREK BİLİŞİM TİC. LTD. ŞTİ (ki bundan böyle bu sözleşmede TEDAREK olarak geçecektir) ile merkezi (adres) adresinde bulunan (ticari unvan) (ki bundan böyle bu sözleşmede TEDARİKÇİ olarak geçecektir.) arasında akdedilmiştir. 


1.2. TEDAREK ve TEDARİKÇİ işbu Sözleşmede münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır. 

 

2.SÖZLEŞMENİN AMACI VE KAPSAMI  

2.1. TEDAREK, www.tedarek.com alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret platformunu, mobil uygulamalarını ve mobil web sitesini işletmekte olup, tedarikçiler, aracılar, servis sağlayıcılar, üreticiler, tüketiciler, amacı ticari olan veya olmayan kurumlar/kişiler arasında iletişimi ve iş süreçlerini hızlandıran, verimliliği artıran, finansal kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlayan  sanal bir pazaryerinde, alışveriş yapma amacıyla tarafları bir araya getirmektedir. TEDAREK, www.tedarek.com’da yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda değildir ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır. 

 

2.2. İşbu Sözleşme uyarınca Tedarikçi, TEDAREK tarafından yönetilmekte olan www.tedarek.com alan adlı elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda kuracağı üyelik üzerinden satış yapmak, TEDAREK ise TEDARİKÇİNİN kendisine ödeyeceği komisyon/aidat karşılığında sahibi olduğu elektronik ticaret platformu hizmetlerinden TEDARİKÇİYİ faydalandırmak istemektedir.

 

2.3. İşbu Sözleşmenin amacını, www.tedarek.com üzerinde TEDAREK tarafından sunulan hizmetlerden, TEDARİKÇİLERİN yararlanmasına ilişkin finansal, mali, hukuki, akdi şartların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. 


2.4. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında olup, TEDAREK tarafından TEDARİKÇİYE sunulan hizmetlere yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. TEDARİKÇİLER ile alıcılar arasındaki ilişki işbu Sözleşmenin kapsamına girmemektedir; TEDAREK işbu ticari faaliyette sadece, TEDARİKÇİYE seçilen üyelik modülünün getirdiği özel hakları ve tedarikçi üyelerin tümüne sunulan genel hakları vermektedir. TEDARİKÇİ, gerçekleştireceği hizmet/ürün satış işlemlerinden, alıcılara karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır. 

 

3.TANIMLAR

Alıcı:
TEDAREK ile yaptığı Üyelik Sözleşmesi kapsamında 
www.tedarek.com’a üye olan ve TEDARİKÇİ tarafından www.tedarek.com üzerinden olumlu sonuçlandırılan teklif teatilerine binaen satışa arz/satışı talep edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan üyeyi ifade eder.

Hizmet:
Alıcı ve TEDARİKÇİLERİN işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri ve ürün/hizmetlerini yayınlamaları amacıyla TEDAREK tarafından ücret karşılığında veya ücretsiz olarak www.tedarek.com’da sunulan imkanları ifade eder.

Kullanıcı:
www.tedarek.com’a erişimde bulunan tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

Tedarikçi:
TEDAREKİN www.tedarek.com üzerinde TEDAREK prosedür ve kurallarına uygun olarak TEDARİKÇİLERE tahsis etmiş olduğu ve TEDARİKÇİLERİN bir ya da birden fazla ürün ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme ve söz konusu hizmetlere ilişkin teklif alma/verme imkânına sahip oldukları ve TEDARİKÇİNIN, TEDAREK tarafından www.tedarek.com’da sunulan uygulamalardan ve hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, teklif aşamalarını gözlemleyebildiği, olumlu sonuçlanan teklif teatilerinin neticesinde gerçekleşen satış işlem detaylarını takip edebildiği, sadece kendisi tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişebildiği kendisine özel sanal alanı bulunan tüzel/gerçek kişi üyeyi ifade eder.


www.Tedarek.com:
Mülkiyeti TEDAREKE ait olan ve TEDAREKİN işbu Sözleşme ile belirlenen hizmetleri üzerinde sunmakta olduğu www.tedarek.com alan adına sahip internet sitesini, mobil uygulamalarını ve mobil siteyi ifade eder.

 

4.TEDARİKÇİ ÜYELİĞİ

4.1 . Tedarikçi, “tedarikçi” sıfatını kazanabilmek için, öncelikle TEDAREK tarafından bildirilecek olan sözleşme metinlerini elektronik ortamda onaylamak zorundadır. Ayrıca söz konusu sözleşmelerin imza edilmesini takiben TEDAREK tarafından yapılan bildirimle, kendisine verilecek uygun süre içerisinde sunulması lazım gelen evrakların/belgelerin sunulması gerekmektedir. Tedarikçi tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte, TEDAREKİN Tedarikçinin başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı saklıdır. Başvurusu kabul edilen Tedarikçi, www.tedarek.com’da bulunan üyelik formunu, eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde dolduracaktır. Tedarikçi kişi TEDAREK tarafından belirlenen üyelik modellerinden tercih etmiş olduğu üyeliğe göre farklı haklara ve yükümlülüklere sahip olacaktır. (Ek-1 de sunulan üyelik modellerinde bu farklılıklar tablo yoluyla izah edilmiştir.) Tedarikçi üyenin üyeliği belirtilen koşullara uymasıyla vücut bulacaktır. Ancak TEDAREK tarafından üye tedarikçiye bildirilecek ödeme yöntemiyle tercih edilen paketin satın alınması sonrasında fiili üyelik başlatılacaktır. Teklif alma-teklif verme işlemleri fiili üyelik işlemlerindendir.

Başvuru sırasında Tedarikçi tarafından gerçeğe uygun olmayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat tedarikçi sorumlu olacaktır. Tedarikçi, şirketi adına işlem yapmaya yetkili kişileri kayıt esnasında ilgili formlarda bildirecek ve bu kişilerin yapacağı her türlü işlem TEDAREK nezdinde Tedarikçiyi temsilen yapılmış kabul edilecektir.

 

4.2. Tedarikçi, TEDARİKÇİYE ve yetkili temsilcisine ait bilgiler başta olmak üzere temin etmiş olduğu belge ve bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde, TEDAREKE bildirmekle ve sistemdeki kaydını buna uygun olarak güncellemekle yükümlüdür. Aksi durumlarda doğabilecek her tür zararı tazmin sorumluluğu tamamen Tedarikçiye ait olacaktır. Tedarek hiçbir durumda sorumlu tutulamayacaktır ve TEDAREKİN işbu maddenin ihlaline ilişkin zararını tazmin hakkı saklıdır.

 

4.3. Tedarikçi, www.tedarek.com’a üye olduğu esnada www.tedarek.com’da   ilan edilen kurallara ve ilgili iş içeriğine göre bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Tedarikçi üyenin şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Tedarikçinin sorumluluğundadır, bu nedenle de kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen tüm işlemlerden bizzat ve münhasıran sorumludur.
 

4.4. Tedarikçi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almak zorundadır ve bu önlemlerin alınması hususunda sorumludur. Tedarikçi ayrıca, www.tedarek.comda yayınladığı tekliflere yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumludur. Ek olarak, tedarikçi, www.tedarek.com’u kendi veya üçüncü bir kişi adına, bir veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve başka bir sisteme indirmek amacıyla kullanmamayı kabul beyan ve taahhüt eder. Tedarikçi, bu madde hükmünü ihlal etmesi halinde Sözleşmenin Madde 8.5 inin uygulanacağını kabul eder. Tedarikçi, www.tedarek.com’ da yayınladığı ilanlara/tekliflere yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde üçüncü kişilere ve TEDAREKE karşı sorumludur.

 

4.5. Tedarikçi işbu sözleşmede bulunan "Satış, Teklif ve İlan Koşulları"nda belirtilen tüm hüküm ve koşulların sözleşmenin esaslı unsurlarından olduğunu ve işbu unsurlara koşulsuz, eksiksiz, sürekli biçimde uygun faaliyet göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.6. Tedarikçi, kendisiyle www.tedarek.com  üzerinden iletişime geçen alıcıları www.tedarek.com  dışında alışveriş yapmaya teşvik etmeyecek ve kendisine bu yönde gelen teklifleri de reddedecektir. Tedarikçi, hiçbir surette TEDAREK kampanya ve indirimlerini manipüle eden davranışlarda bulunmayacaktır. İşbu madde hükmüne aykırı davranılması durumlarında TEDAREK hiçbir bildirime gerek kalmaksızın üyeliği dondurma, askıya alma, silme vb. yaptırımlar uygulamaya hak kazanacaktır. Ayrıca gerçekleştirilen ihlalin TEDAREK bünyesine maddi-manevi bir zarar verdiği, verebilme ihtimalinin varlığı açık ise TEDAREK, Tedarikçi üyeden bunu tazmin edebilir. Tazmin veya hapis hakkı için tedarikçinin TEDAREK bünyesinde bulunan her tür alacağa başvurma hakkı saklıdır.

 

4.7. Tedarikçi, “Güvenli Alışveriş Sistemi”ne uygun davranmayı taahhüt eder. Güvenli Alışveriş Sistemine göre alıcı ürünü/hizmeti satın aldıktan sonra, ürün bedeli www.tedarek.com  havuz hesabına aktarılır. Tedarikçi, ürünü/hizmeti belirttiği süre içerisinde alıcıya ulaştırdıktan sonra, alıcı ürünü inceleyerek siparişe onay verir. Bu onay ile ödeme www.tedarek.com  havuz hesabından ilgili satışa ait komisyonlar ve masraflar ( ek banka komisyonları, vergiler vb. ) kesildikten sonra tedarikçinin hesabına aktarılır. Alıcının siparişe onay vermemesi durumunda tedarikçi, 6502 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ve İPTAL ve İADE ŞARTLARINA göre hareket edeceğini, bu ŞARTLAR ve KANUN gereğince siparişi, masrafları TEDARİKÇİYE ait olmak üzere koşulsuz olarak geri alacağını kabul eder ve TEDAREKİ söz konusu işlemleri gerçekleştirebilmesi için yetkilendirir.

 

5. MALİ HUSUSLAR

5.1 . TEDARİKÇİ, işbu sözleşmede ve taraflar arasında akdedilen diğer sözleşmelerde belirtilen edimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak TEDAREK’in hizmetlerinden faydalanabilecek ve www.tedarek.com  üzerinden gerçekleştireceği satış işlemleri karşılığındaki ücrete hak kazanacaktır. TEDAREK tarafından TEDARİKÇİYE uygulanacak olan komisyon oranları, ödeme koşulları ve sair mali şartları işbu sözleşmenin 6. maddesinde belirtildiği gibi olacaktır.


5.2. Tedarikçi, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 230 ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 8 uyarınca satılan ürün ve hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. Bu anlamda tedarikçi, alıcıya gönderdiği ürün ve/veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.3. İşbu Sözleşmenin Madde 8.5i uyarınca, TEDAREK, maruz kaldığı her türlü zararı, kaybı, masrafı, gideri veya üçüncü kişilerin taleplerini takdiri tamamen kendisinde olmak üzere Tedarikçinin cari hesabından mahsup edebilir veya Tedarikçiden bizzat tahsil edebilir.

 

6. FİNANSAL

1.Finansal Çalışma Şekli

1.1. Tedarikçi, “Güvenli Alışveriş Sistemi”ne uygun davranmayı taahhüt eder. Güvenli Alışveriş Sistemine göre işlem sırası;

1.1.1. Alıcı, mutabık kalınan teklif üzerine ürünü/hizmeti www.tedarek.com üzerinden sepetine ekleyerek siparişi tamamlar.

1.1.2. Alıcı, ürünü/hizmeti satın aldıktan sonra, ürün bedeli www.tedarek.com  havuz hesabına aktarılır.

1.1.3. Tedarikçi, alıcının satın almak istediği ürünü/hizmeti belirttiği süre içerisinde alıcıya ulaştırdıktan/sağladıktan sonra, alıcı ürünü/hizmeti inceleyerek/değerlendirerek siparişe onay verir.

1.1.4. Bu onay ile ödeme, onay verilmesinden sonraki iş günü, www.tedarek.com  havuz hesabından ilgili satışa ait komisyonlar ve masraflar ( TEDAREK komisyonu, ek banka komisyonları, vergiler vb. ) kesildikten sonra tedarikçinin hesabına aktarılır. Söz konusu komisyonlar ve masraflar, tedarikçi bildirim sayfası, e-posta ya da www.tedarek.com üzerinden TEDARİKÇİYE ayrıca bildirilecektir.

Alıcının siparişe onay vermemesi durumunda TEDAREK havuz hesabında olan ücreti (komisyonlar, vergiler vb. hariç olmak üzere) en az 14 gün süreyle muhafaza eder. Alıcının siparişe konu ürünü/hizmeti iade-red yollarını tercih etmesi durumunda ise tedarikçi, 6502 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ve İPTAL ve İADE ŞARTLARINA göre hareket edeceğini, bu ŞARTLAR ve KANUN gereğince ürünü, masrafları TEDARİKÇİYE ait olmak üzere koşulsuz olarak geri alacağını kabul ve taahhüt eder ve TEDAREKI söz konusu işlemleri gerçekleştirebilmesi için yetkilendirir.

1.1.5 TEDAREK www.TEDAREK.com platformu aracılığıyla yapılan ürün/hizmet satışlarından belirli oranlarda komisyona hak kazanır. Söz konusu oranlar ise hizmet ve ürün sınıflandırmasına göre farklılık gösterebileceği gibi yılda en az 2 kere olmak üzere TEDAREK tarafından Tedarikçi üyelere e-mail yoluyla veya  www.TEDAREK.com da yayınlamak suretiyle bildirilir. İşbu  komisyon oranlarının arttırılması ya da azaltılması da TEDAREK’in yetkisindedir. Her durumda bildirim yükümlülüğü yerine getirilmelidir.

 

2. Özel Çalışma Şartları

2.1 TEDAREK,  www.tedarek.com ve/veya TEDAREK bünyesindeki diğer markalar altındaki hizmetlerle ilgili özel bir çalışma ve hizmet şekli belirleyebilir, TEDAREKE bu konuda ulaşan teklifleri değerlendirmeye alabilir. Bu tür teklifler tamamen tarafların karşılıklı değerlendirmeleri, teklifin içeriği, süresi ve diğer şartlarla ilgili olmak üzere kabul edip etmemek TEDAREKİN inisiyatifindedir. TEDAREK, bu tür özel çalışma şartları ile ilgili ek sözleşmeler ya da evraklar talep edebilir.

 

7. Satış, Teklif ve İlan Koşulları


7. 1. Tedarikçi,  profilinde verdiği tekliflerde, ilanlarda, reklamlarda sergilediği ürün ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, herhangi aldatıcı, yanlış veya eksik bilgi içermediğini, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 

7. 2. Tedarikçi, www.tedarek.com’da ve profiilinde kesinlikle taklit/sahte, izin gerektiren ve/veya izni olmayan ürün teşhir etmeyecek ve satmayacaktır. Ayrıca tedarikçi; hukuka, ahlaka, taraflar arasında akdedilen sözleşmelere aykırı olacak ürün yahut hizmet sunmayı vaat etmeyecek, bu tarz ürünlerin teşhirinin yahut satışının yapılmasına hiçbir surette müdahil olmayacaktır. TEDAREK tarafından  gerekli görüldüğü durumlarda yasaklı ürün/hizmetler genişletilebilecektir. Tedarikçi üyenin işbu madde hükmü ile ilgili TEDAREK tarafından yapılacak duyuruları takip etme ve yapılan duyurulara uyma zorunluluğu bulunmaktadır. Tedarikçinin işbu maddedeki yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda, ürünlerin teşhirini veya satışını vb. yapması halinde, bu fillerin hukuka aykırılığından dolayı TEDAREKE yöneltilebilecek talepler veya üçüncü kişilerin marka hakları dahil olmak üzere fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlallerinden kaynaklanabilecek taleplerin tek muhatabı ve sorumlusu TEDARİKÇİ olacaktır. TEDAREK’in bu tür sebeplerden uğrayacağı, uğradığı, uğraması muhtemel olan zararlardan da yine ihlalde bulunan tedarikçi sorumlu olacaktır.
 

7. 3. Tedarikçi, www.tedarek.com üzerinde gerçekleştirdiği ilan, reklam, teklif ve satış işlemlerinde; işbu sözleşmenin hükümlerine, www.tedarek.com’ da belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına ve kamu düzenine uygun olarak hareket etmeyi taahhüt eder. Tedarikçinin bu hüküm aksine yapacağı tüm işlem ve eylemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır.
 

7. 4. Tedarikçi, TEDAREKİN önceden yazılı rızası alınmaksızın www.tedarek.com’ da yer alan içeriğin bütününü veya bir kısmını ticari amaçlarla kopyalamayacak, işlemeyecek, kullanmayacak veya umuma arz etmeyecektir. Tedarikçi ayrıca, TEDAREKE veya alıcılara spam veya zincirleme e-posta göndermeyecektir.
 

7. 5. Tedarikçi, www.tedarek.com’ da yürüttüğü tüm faaliyetlerini www.tedarek.com’ a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Tedarikçi, www.tedarek.com’ a sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı, vb. gibi içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla TEDAREK tarafından talep edilen önlemleri de derhal almayı kabul ve taahhüt eder. Tedarikçi ayrıca www.tedarek.com’ daki profiline robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.
 

7. 6. Tedarikçi, Alıcılarla www.tedarek.com’ dan yapılacak satışlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde satıcı taraf olduğunu, TEDAREKİN işbu mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını, alıcılara karşı yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda Tedarikçi, profilinde sergilediği tutum www.tedarek.com’ da verdiği hizmet ve sattığı tüm ürün/hizmet kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden hizmetlerin süresinde yerine getirilmesinden bizzat ve münhasıran sorumlu olacak ve alıcı istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapacaktır.
 

7. 7. Tedarikçi, www.tedarek.com üzerinde verdiği/kabul ettiği tüm tekliflerle yayımladığı ilan ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. TEDAREK, tedarikçinin faaliyetlerinin işbu sözleşme koşullarına ve www.tedarek.com’ da beyan edilen politika, kural ve şartlara uymaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, TEDARİKÇİYE herhangi bir ön ihtarda bulunmadan, ücret iadesi ve tazminat ödemeden ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir.
 

7. 8. Tedarikçi, satışa sunduğu ürün ve hizmetleri, başta 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili yönetmelikleri olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemekle, ürün veya hizmet ile ilgisi olmayan kelimeleri kullanmamakla, mevzuata aykırı ürün içerikleri oluşturmamakla yükümlüdür. TEDAREK tarafından Tedarikçinin herhangi bir ürün veya hizmet hatalı kategorilendirdiğinin veya Mal/hizmet ile ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya içerikler yayınladığının tespit edilmesi halinde, TEDAREK ilgili ürün veya hizmeti www.tedarek.com’ dan kaldırma hakkına sahiptir.
 

7. 9. Tedarikçi, faaliyetlerini iyi niyet ve dürüstlük kurallarına uyarak ve basiretli bir tacir gibi gerçekleştirmeyi, TEDAREKİN iç işleyişine ve online operasyonlarına zarar veren faaliyetlerden kaçınmayı, bu faaliyetlerle ilgili uyuşmazlıklarda TEDAREKİN kendisini denetim hakkının bulunduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.
 

7. 10. Tedarikçi, www.tedarek.com  markası başta olmak üzere TEDAREKİN sahip olduğu marka ve sair fikri ve sınai mülkiyete konu ürünleri ile ticaret unvanlarını Tedarikçi ismi olarak veya üçüncü bir kişinin fikri mülkiyet hakları ve kişilik hakları dahil olmak üzere herhangi bir hakkını ihlal edecek şekilde kullanamaz.

 

8. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

 

8.1 . İşbu Sözleşme, Tedarikçi tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, yürürlük tarihinden itibaren belirsiz süreli olarak geçerlidir.

8.2. Taraflar tazminat yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla ve herhalde üyelik kullanım koşulları sözleşmesinde belirtilen fesih ile ilgili maddelere aykırı olmayacak şekilde herhangi bir sebebe dayanmaksızın, yazılı olarak bildirimde bulunmak şartıyla işbu sözleşmeyi her zaman feshedebilir. Sözleşmenin TEDAREK tarafından bu suretle feshedilmesi halinde Tedarikçi, fesih tarihine kadar TEDAREK tarafından sunulan hizmete ilişkin bedelleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu fesih yalnızca tarafların ilişkisini etkileyecek; Tedarikçinin   Tedarikçisi üzerinden yapmış olduğu satışlara yönelik olarak Alıcılara karşı mevcut olabilecek tüm sorumlulukları devam edecektir.

8.3. Taraflardan birinin iflas etmesi, acze düşmesi, konkordato teklifinde bulunması, kayyum atanması, tasfiyeye girmesi veya hakkında fesih davası açılması hallerinde, sözleşme kendiliğinden sona erecektir.

8.4. Taraflar işbu sözleşmede yer alan hüküm ve şartların her birinin esaslı olduğunu ve bu hüküm ve şartlara aykırılık halinde TEDAREK Sözleşmeyi derhal fesih hakkı bulunduğunu kabul eder. Bunların yanında TEDAREK Sözleşmeyi feshetme hakkını kullanmasa dahi, söz konusu aykırılık hallerinde TEDAREK hizmetleri geçici olarak durdurma ve askıya alma hakkına her zaman sahip olacaktır. Bu durumlarda Tedarikçinin, Alıcıya karşı her türlü sorumluluğu devam edecektir.

8.5. Tedarikçi, işbu Sözleşmenin hükümlerinden birini ihlal etmesi veya tedarikçisinde ilan edilen satış kurallarına uyulmaması sebebiyle TEDAREKİN doğrudan veya dolaylı olarak uğramış olduğu her türlü hukuki/idari/cezai zararı, kaybı, masrafı, gideri ve üçüncü kişilerin taleplerini TEDAREKİN herhangi bir makama başvurmasına gerek olmaksızın ve ilk talebi üzerine, tamamen ve derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Şüpheye mahal bırakmamak adına, TEDAREKİN söz konusu hakkını kullanması TEDAREKİN Sözleşmeyi feshedip feshetmemesinden bağımsızdır ve TEDAREK Sözleşmeyi feshetmeksizin söz konusu tazminata hak kazanır.

8.6. Tedarikçi, TEDAREK aleyhine dava, tüketici şikayeti, savcılık soruşturması ve icra takibi de dahil olmak üzere herhangi bir yasal takibin başlatılması veya bankalardan, bakanlıklardan, adli veya idari makamlardan, emniyet müdürlüklerinden ve diğer tüm sair özel kuruluş ya da kamu kuruluşları tarafından herhangi bir bilgi veya belgenin talep edilmesi halinde TEDAREKİN kendisini savunması veya talep edilen bilgi ya da belgeleri sunması için gereken tüm bilgi ve belgeleri derhal temin edecektir. TEDARİKÇİ tarafından, talep edilen süre içinde TEDAREKE temin edilmeyen bilgi ve belgeler nedeniyle doğacak her türlü zarar ve/veya ceza, TEDARİKÇİYE yansıtılacaktır. Ayrıca, TEDAREKE herhangi bir icra dairesinden ya da benzeri bir makamdan TEDARİKÇİ aleyhine düzenlenmiş bir haciz ihbarnamesi tebliğ edilmesi, TEDAREKİN TEDARİKÇİNIN dolandırıcılık ya da sahtecilik teşkil edebilecek bir davranışının söz konusu olabileceğine veya tedarikçide sahte ürün satışının yapıldığına ilişkin makul bir şüphe duyması veya alıcıların ya da üçüncü bir kişinin mağduriyetini önlemek ya da azaltmak amacını taşıyan diğer makul sebeplerle, TEDAREK, tedarikçinin
www.tedarek.com  hesabındaki bakiyeyi, haciz ihbarnamesinin mevcut olması halinde belirtilen miktarla sınırlı olmak üzere; diğer hallerde ise söz konusu ihlal ya da mağduriyeti karşılayabilecek makul bir miktarı 120 (yüz yirmi) günlük bir süre için ve TEDARİKÇİYE haber vermeksizin bloke edebilir.

 

9. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Tedarek, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu " TEDARİKÇİ ÜYE MALİ SORUMLULUK SÖZLEŞMESİ” ni ve Web Sitesinde yer alan Üyelik Sözleşmesi, Gizlilik Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Web Sitesinde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu "Üyelik Sözleşmesi"nin değişen hükümleri, Web Sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 

10. TELİF HAKKI POLİTİKASI

Tedarek.com Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün logo, grafik, ses, tasarım, metin, teknik veriler vb. Tüm içeriklerin ve bunlara ilişkin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının sahibidir ve bu içerik ve haklar yasal koruma altındadır. Kullanıcının kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu Web Sitesinde yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya Web Sitesinde yayınlanması yasaktır.

 

Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Tedarek' e aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.

 

Tedarek' e iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları Tedarek' e aittir. Tedarek söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya tamamen kaldırmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. Tedarek üyelik sözleşmesi, kullanım koşulları, gizlilik politikası ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

 

11. BİLGİLERİN SAKLANMASI VE DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar işbu metin nedeniyle doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta Tedarek ticari kayıtlarının ve defterlerinin HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil olarak kabul edileceğini beyan ve taahhüt eder.

 

12. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Tedarek' in, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinden kaynaklanan tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar, Tedarek için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Tedarek' ten herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Tedarek' in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

13. YÜRÜRLÜK

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm mali sorumluluk maddelerini okuduğu ve üyelik sözleşmesi ve kullanım koşullarında yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir.  İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve ekler, (Hepsi birlikte “sözleşme”) üyenin elektronik olarak onay vermesi ile bu tarihte karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

İLETİŞİM

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için [email protected] email gönderebilirsiniz. TEDAREK'e ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Şirket Bilgileri:

Ünvanı: Tedarek bilişim tic. ltd. şti (tedarek.com)

Ticari sicil no: 223546

Telefon : 0 232 326 30 26

Adres: Halkapınar mah. 1202/2 sok. No:31/101 Konak/İZMİR

Mersis no: 0833103027600001

Kep adresi: [email protected]

 

 

EKLER:  EK-1 TEDAREKÇİ ABONELİK MODELLERİ

Tedarekçi Abonelik Modelleri

 

  Sadakat Paketi (ilk 1500 kişi) Profesyonel Paket
Kategori Sayısı Sınırsız   Sınırsız

Ürün Sayısı

Sınırsız Sınırsız

Ülke

Türkiye Türkiye

İl sayısı

Sınırsız Sınırsız

Teklif Verme

Sınırsız Sınırsız

Sabit Ücret 

 3 yıl   1 Yıl 

Kurumsal UYE Görünürlük (2)

 Evet  Evet 

Harita ile Görünme

 Evet Evet 

Hediye Paket (3)

 960 TL (Site içi harcamalarda geçerli)  3 Ay

Reklam indirim oranı

%30 %10

Paket dışı hizmetlerde
Uygulanacak İndirim oranı

%30 %10

 Satış Payı(5)

%0 %2

Yıllık Fiyat

1080 TL + KDV (Yıllık)

Aylık 90TL + KDV 

1380 TL + KDV (Yıllık)

Aylık 115TL + KDV 

 

Tedarek © 2021